طراحی و اجرای مشاوره‌ای که به نفع مشتری باشد، ازنظر کردارشناسی بسیار ‌مهم ‌است.

مشاوران باید درزمانی ‌که فرصت‌‌ جدیدی را ارزیابی ‌‌می‌کنند، این ‌سؤال را از خود بپرسند:

«آیا ما می‌توانیم راهکاری برای این ‌مشکل داشته‌ باشیم؟ و آیا این راهکار، بیشترین منفعت را برای مشتری ایجاد ‌می‌کند؟»

سمیر پریخ

مدیریت‌ دانش، عنصر مهمی برای کسب حداکثر ‌کارایی و کیفیت شرکت‌ مشاور خواهد‌‌بود.

لطفاً دوباره چرخ را اختراع‌نکنید!

تجربه‌‌ نشان‌‌داده، اولین ‌قدم تبدیل‌شدن به‌ شرکتی دانش‌بنیان، ایجاد فرهنگ‌ تبادل و ‌استفاده‌ از دانش ‌جمعی است.

سمیرپریخ

«مشاوره، کسب‌وکاری انسان‌محور است.

میزان مهارت و نوع‌ نگرش گروه‌ مشاور می‌تواند اثری قطعی بر‌روی ذهنیت‌ مشتری داشته باشد و باعث ایجاد تجربه‌ خوب یا بد وی شود.

شرکت‌های ‌مشاور بزرگ جهت حفظ‌ ثبات منابع‌انسانی خود در‌ طول ‌‌‌زمان به سازوکاری نیاز دارند تا بتوانند به ‌مشتری اطمینان ‌دهند که در دراز‌‌مدت، خدمات با‌‌ثباتی را فراهم‌ خواهند نمود.»

سمیر پریخ

«مشاوره، حرفه‌ای ‌ناهمگون‌ است و بسیاری ‌از ‌افراد خود‌ را مشاور ‌می‌نامند؛ پس باید به‌دقت، سعی در برآورده‌ کردن انتظارات‌ مشتری داشت.

باید بتوانید به‌صورت‌ حرفه‌ای، وظیفه‌ی‌ خود‌ را بیان ‌کرده و به‌درستی، نتیجه‌ی‌‌ کار را توضیح‌ دهید.

در غیر‌ این صورت، مشتری انتظار‌ دارد همانند سایر مشاورین از کار کناره‌گیری کنید.»

سمیر پریخ