نوشته‌ها

مدیریت‌ دانش، عنصر مهمی برای کسب حداکثر ‌کارایی و کیفیت شرکت‌ مشاور خواهد‌‌بود.

لطفاً دوباره چرخ را اختراع‌نکنید!

تجربه‌‌ نشان‌‌داده، اولین ‌قدم تبدیل‌شدن به‌ شرکتی دانش‌بنیان، ایجاد فرهنگ‌ تبادل و ‌استفاده‌ از دانش ‌جمعی است.

سمیرپریخ