نوشته‌ها

طراحی و اجرای مشاوره‌ای که به نفع مشتری باشد، ازنظر کردارشناسی بسیار ‌مهم ‌است.

مشاوران باید درزمانی ‌که فرصت‌‌ جدیدی را ارزیابی ‌‌می‌کنند، این ‌سؤال را از خود بپرسند:

«آیا ما می‌توانیم راهکاری برای این ‌مشکل داشته‌ باشیم؟ و آیا این راهکار، بیشترین منفعت را برای مشتری ایجاد ‌می‌کند؟»

سمیر پریخ